Dual-view Attention Networks for Single Image Super-Resolution

Publication
In ACM International Conference on Multimedia
Jingcai Guo
Jingcai Guo
Research Assistant Professor
Jie Zhang
Jie Zhang
Post-doctoral Fellow
Qihua Zhou
Qihua Zhou
Assistant Professor in SZU
Song Guo
Song Guo
Professor