Alumni

Postdoc Awardee (16 in total)

 • Yan Hong (PolyU, 2022-2024), Associate Professor, Young Elite Scientists Sponsorship Program, Soochow University, China

 • Jing Li (PolyU, 2021-2023), Postdoc, City University of Hong Kong

 • Junxiao Wang (PolyU, 2021-2023), Postdoc, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia

 • Quan Chen (PolyU, 2020-2022), Associate Professor, Mainland-Hong Kong Joint Postdoctoral Fellows Program, Guangdong University of Technology, China

 • Xin Xie (PolyU, 2019-2022), Associate Professor, Tianjin University, China

 • Bin Tang (PolyU, 2019), Professor, Hohai University, China

 • Xiaojie Wang (PolyU, 2019-2021), Professor, Young Elite Scientists Sponsorship Program, Chongqing University of Posts and Telecommunications, China

 • Wenchao Xu (PolyU, 2018-2020), Research Assistant Professor, Hong Kong Polytechnic University

 • Zhihao Qu (PolyU, 2018-2020), Associate Professor, Hohai University, China

 • Yufeng Zhan (PolyU, 2018-2020), Associate Professor, Beijing Institute of Technology, China

 • Chao Fang (PolyU, 2018), Associate Professor, Beijing University of Technology, China

 • Kun Wang (PolyU, 2016-2018), Professor, Fudan University, China

 • Huawei Huang (PolyU, 2016-2017), Associate Professor, Sun Yat-Sen University, China

 • Xiulong Liu (UAizu, 2015-2016), Professor, Distinguished Young Scholars of NSFC, Tianjin University, China

 • Long Zheng (UAizu, 2012-2014), CEO, Titan Intelligence Technology Co. Ltd, China

 • Feilong Tang (UAizu, 2009-2010), Professor, Shanghai Jiao Tong University, China

PhD Awardees (14 in total)

 • Qihua Zhou (PolyU, 2019-2023), Postdoctoral Fellow, Hong Kong University of Science and Technology

 • Jie Zhang (PolyU, 2019-2022), Postdoctoral Fellow, The Hong Kong Polytechnic University

 • Yi Cui (PolyU, 2020-2022), DFinTech

 • He Huang (PolyU, 2020-2022), DFinTech

 • Chi-King Li (PolyU, 2020-2022), DFinTech

 • Jingcai Guo (PolyU, 2017-2020), Research Assistant Professor, Hong Kong Polytechnic University

 • Huawei Huang (UAizu, 2013-2016), Associate Professor, Sun Yat-Sen University

 • Lin Gu (UAizu, 2012-2015), Associate Professor, Huazhong University of Science and Technology

 • He Li (UAizu, 2009-2015), Associate Professor, Muroran Institute of Technology, Japan

 • Mianxiong Dong (UAizu, 2009-2013), Professor and Vice President, Muroran Institute of Technology, Japan

 • Deze Zeng (UAizu, 2009-2013), Professor and Associate Dean, The National Youth Talent Support Program, China University of Geosciences

 • Long Zheng (UAizu, 2009-2012), CEO, Titan Intelligence Technology Co. Ltd, China

 • Peng Li (UAizu, 2009-2012), Senior Associate Professor, The University of Aizu, Japan

 • An-Ni Shen (UAizu, 2008-2011), Consulting, Deloitte, Taiwan

Master Students Awardees (42 in total)

 • Zhaoyang Zhang (PolyU, 2022), Network Assistant, China Mobile International
 • Xiang Zhang (PolyU, 2022), TBC
 • Jiaxing Li (PolyU, 2022), TBC
 • Chen Li (PolyU, 2022), TBC
 • Zhikang Du (PolyU, 2022), TBC
 • Dan Yang (PolyU, 2022), TBC
 • Jun Pan (PolyU, 2022), TBC
 • Feijie Wu (PolyU, 2022-2023), PhD candidate, Purdue University
 • Yunding Wang (PolyU, 2022), TBC
 • Dongao Su (PolyU, 2022), TBC
 • Rong Su (PolyU, 2022), TBC
 • Chen Chen (PolyU, 2021), TBC
 • Jiayi Zhao (PolyU, 2021), TBC
 • Boyuan Luo (PolyU, 2019-2021), Algorithm Engineer, Xiaomi, Beijing
 • Chang Shu (PolyU, 2016), TBC
 • Qimeng Zang (PolyU, 2016), TBC
 • Seigo Maki (UAizu, 2014), TBC
 • Shunsuke Komata (UAizu, 2014), TBC
 • Takumi Nagao (UAizu, 2014), TBC
 • Huan Ke (UAizu, 2013-2015), PhD, University of Chicago
 • Yingzhi Wang (UAizu, 2014), Cisco, Suzhou
 • Hirokazu Odagiri (UAizu, 2013), TBC
 • Kohei Iimura (UAizu, 2013), TBC
 • Miki Imai (UAizu, 2013), TBC
 • Takashi Saito (UAizu, 2013), TBC
 • Wei-Lun Chang (UAizu, 2013), Project Assistant, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung
 • Chih-Wei Hsu (UAizu, 2013), TBC
 • Tomohiro Sugahara (UAizu, 2012), TBC
 • Hiroyuki Sasajima (UAizu, 2012), TBC
 • Yuki Izumi (UAizu, 2012), TBC
 • Marina Toda (UAizu, 2012), TBC
 • Teru Fujihara (UAizu, 2012), TBC
 • Takumi Nagao (UAizu, 2012), TBC
 • Shunsuke Komata (UAizu, 2012), TBC
 • Hsiang-Yu Chan (UAizu, 2012), TBC
 • Masahiro Inoue (UAizu, 2011), TBC
 • Manami Motegi (UAizu, 2011), TBC
 • Tomohiro Sugahara (UAizu, 2011), TBC
 • Tetsuya Watanabe (UAizu, 2009), TBC
 • Masayuki Moriguchi (UAizu, 2009), TBC
 • Hiroyuki Sasajima (UAizu, 2009), TBC
 • Sakuma Tatsuya (UAizu, 2008), TBC

Research Assistant

 • Yue Zeng (PolyU, 2022-2023), TBC